Krátký sloupek

1.Vpíchneme do druhého                 2.Opět nahodíme a přízi                 3.Vpíchneme do následujícího   

řetízkového oka od háčku, nahodíme    protáhneme přes obě smyčky     řetízkového oka.

a přízi protáhneme.                           ležící na háčku.

 

1.řada.Na konci řady uháčkujeme    2.řada.Na konci řady uháčkujeme    3.řada.Na konci uháčkujeme 

jedno řetízkové oko na obrácení.      jedno řetízkové oko na obrácení.      jedno řetízkové oko na obrácení.

Polosloupek

1.Uháčkujeme řetízek, přízi           2.Nahodíme ještě jednou a přízi         3.Nahodíme a vpíchneme do 

nahodíme, vpíchneme do třetího     protáhneme všemi třemi oky             nás

oka od háčku, ještě jedenkrát        ležícími na háčku.

nahodíme a přízi protáhneme okem.

 

1.řada.Na konci řady uháčkujeme    2.řada.Na konci řady uháčkujeme   3.řada.Na konci řady uháčkujeme

dvě oka na obrácení.                       dvě oka na obrácení.                     dvě oka na obrácení

Jedenkrát nahozeny sloupek

1.Uháčkujeme řetízek, nahodíme,      2.Nyní zůstaly na háčku ještě dvě   3.Nahodíme a píchneme do oka

píchneme do čtvrtého oka od háčku,   oka.Opět nahodíme a přízi             následujícího.Počínaje druhou

přízi protáhneme, ještě jednou            protáhneme přes tato zbývající oka.  řadou vpichujeme vždy do obou

nahodíme a protáhneme přes obě                                                            článků oka.

první oka.

 

Dvakrát a vícekrát nahozený sloupek

1.U dvakrát nahozeného sloupku musíme   2.Nahodíme ještě jednou a přízi protáhneme

na začátku každé řady uháčkovat čtyři       přes následující dvě smyčky.Opět nahodíme

řetízková oka.Přízi potom dvakrát nahodíme,   a protáhneme přes zbývající dvě smyčky. 

vpíchneme do pátého oka od háčku, přízi     Na háčku nám zůstane opět jedno oko.

nabereme a protáhneme.Na háčku tak

utvoříme čtyři smyčky.Přízi nahodíme

a protáhneme přes první dvě smyčky.

Sháčkované sloupky

 

Na příkladu ukazujeme tři sloupky vpíchnuté do stejného oka, uháčkované ale vždy až po předposlední smyčku : nahodíme, vpíchneme do pátého oka od háčku, přízi nabereme dvěma smyčkami.Tak postupujeme ještě dvakrát.Všechny čtyři smyčky ležící na háčku sháčkujeme jedním nahozením a končíme jedním řetízkovým okem.

 

Bohatý sloupek

 

Přízi nahodíme, vpíchneme do pátého oka od háčku, nahodíme, přízi protáhneme a smyčku vytáhneme do výšky sloupku.Tak postupujeme ještě dvakrát, až máme na háčku sedm smyček.Přízi nahodíme a protáhneme šesti smyčkami.Ještě jednou nahodíme a obě poslední smyčky sháčkujeme najednou.Uháčkujeme jedno řetízkové oko, jedno oko předcházející řady vynecháme.

 

Překřížený sloupek

1.Na obrácení překříženého sloupku    2.Nahodíme a přízi protáhneme dvěma      4.Uháčkujeme jedno řetízkové 

musíme v začátku každé řady              smyčkami (1).Ještě jednou nahodíme       oko, přízi nahodíme a vpíchneme 

uháčkovat čtyři řetízkové oka.Přízi         a protáhneme dvěma smyčkami (2).         pod dvě shora ležící oka (místo 

dvakrát nahodíme a vpíchneme do          Na háčku nyní leží smyčky tři.               křížení doposud uháčkovaných 

pátého oka od háčku (A), nabereme                                                                 sloupků), přízi protáhneme, 

ji a protáhneme.Opět nahodíme a       3.Přízi nahodíme a opět protáhneme         nahodíme a  provlékneme dvěma 

provlékneme přes dvě smyčky.Na       smyčkami (1).Ještě jednou nahodíme      smyčkami.Ještě jednou nahodíme 

háčku máme nyní tři oka, které necháme     a protáhneme dvěma smyčkami     a protáhneme přes dvě zbývající 

volně ležet, nahodíme přízi, jedno oko    (2).Na háčku nám zůstane pouze jedno oko.  smyčky. U následujícího   

vynecháme a vpíchneme do oka                                                                   kříženého  sloupku přízi dvakrát 

následujícího (B) a přízi protáhneme.                                                            nahodíme a vpíchneme do dalšího oka